Analys – en bra början

”… om man i sanning skall lyckas föra en människa till en bestämd plats, måste man först och främst se till att finna henne där hon är och att börja där. Detta är hemligheten i all hjälpandets konst.” (Sören Kierkegaard)

 

 

Citatet från Sören Kierkegaard ovan är ett av de mest använda citaten inom bland annat pedagogiken, och ibland används det reflexmässigt. För oss på Sententia är detta dock en av våra starka övertygelser och därför också anledningen till att vi alltid genomför en analys som inledning på våra uppdrag. Det gäller både vid ledarutvecklingsprogram och annan organisationsutveckling. 

Analyser, syfte och metoder
Vi genomför analyser som separata uppdrag. Efter analysen börjar en ny affärsöverenskommelse som baseras på resultatet i analysen. Det innebär kundanpassade lösningar och större trygghet.

Analys vid Ledarutvecklingsprogram
Inför ett ledarutvecklingsprogram fyller en analys flera syften. Det första man vanligtvis tänker på är att stämma av med de blivande deltagarna vilka erfarenheter, teoretiska och praktiska, de har som kan ha relevans inför det kommande programmet. Något annat som är viktigt att ta reda på, är vilka eventuella förväntningar och farhågor de kan ha inför sitt deltagande.

Lika viktigt som att ha med deltagarna i analysen, anser vi det vara att ha med deltagarnas chefer. Syftet med att även låta deltagarnas chefer ingå i analysen är även här flerfaldigt, dels att ta reda på vilka tankar de har kring sina chefer som skall delta i programmet, dels att inkorporera dem i ledarutvecklingen. För oss på Sententia är inte ett ledarutvecklingsprogram något som sker frikopplat från organisationen, utan det är en del av ett ständigt utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att integrera deltagarnas chefer i syfte att diskutera deras roll i sina underställda chefers utveckling och hur de kan stötta sina deltagare på hemmaplan, och därigenom säkerställa att ledarutvecklingen lever vidare i vardagen. 

Ytterligare en effekt av att genomföra en analys kopplat till ett ledarutvecklingsprogram är att detta förlänger och fördjupar processen hos den enskilde. 

Analys vid organisationsutveckling
I samband med insatser som syftar till att stötta hela eller delar av en organisation genomför vi också regelmässigt inledningsvis analyser. Här är syftet att säkerställa att arbetet vi skall göra tillsammans tar sin utgångspunkt i frågor som är viktiga för organisationen, och genom analysen ger vi deltagarna en möjlighet att artikulera sina tankar ostört från det vardagliga livet i organisationen.

Hur går det till?
Våra huvudsakliga metoder vid analyser är enkäter och/eller intervjuer, där vi rekommenderar en kombination av dessa två. Genom att initialt genomföra en enkät som t.ex. mäter arbetsklimat, konflikthantering, ledarskap, samt tydlighet i roller och mål kan vi sedan följa upp resultaten under intervjuerna och få en fördjupad förståelse av organisationens inre liv. 

Detta är vårt sätt att låta Kierkegaards tankar bli praktisk handling!