Metodik

”Att lära är att ändra sitt sätt att tänka”
 

Vi anser att lärandet endast kan skapas av och inom varje enskild individ. För att möjliggöra det är viljan att utvecklas och förmågan att utnyttja egna upplevelser och erfarenheter en viktig källa till inlärning och förståelse. Det innebär att alla utvecklingsaktiviteter måste ha en design där det ges utrymme till eget lärande. Vi strävar efter att förstå var varje individ befinner sig utvecklings- och förståelsemässigt innan vi formar ett slutligt innehåll för utbildningen.

Från analys till leverans
Vi genomför alltid någon form av analys, gärna både i form av enkäter och djupintervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet. Analysen har också till syfte att öka engagemanget hos alla inblandade parter och att säkerställa att det finns mottagare för utvecklingsinsatsen. Därefter genomförs planläggning av utvecklingsinsatsen i dialog med uppdragsgivaren. Val, variation och ”timing” mellan olika utbildningsmetoder är en av våra styrkor.

Vi arbetar med upplevelsebaserad-, problembaserad- och helbetsbaserad pedagogik. Vi tar upp ”teorier” endast för att förklara något som skett/upplevts i en ”gruppaktivitet” eller ett beskriva ett fenomen som finns i en grupp, avdelning eller i ett företags kultur. Vi på Sententia är ett av få företag i landet som har kompetens att genomföra deltagarstyrda utbildningar.

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner individuella eller grupphandlingsplaner. Dessa följs upp, revideras och kompletteras under utvecklingsprocessen.