Värderingar

 Våra förhållningssätt, beslut och bedömningar skall vila på följande värderingar:

o Förståelse för kundens unika behov
Detta uppnår vi genom att vara nyfikna, lyhörda och närvarande.

o Vi tar ansvar
Vi tydliggör ansvar, effekter och visar på alternativa syn- och förhållningsätt.

o Vi är äkta
Vi fullföljer våra överenskommelser, vi lever som vi lär.

o Enkelhet
Vi gör vedertagna teorier och modeller begripliga och tillämpbara i vardagen.

o Vi fortsätter att vara nyfikna på vår outnyttjade potential
Utifrån våra olika kompetenser utvecklar vi oss kontinuerligt.


Sententia Management AB följer de etiska riktlinjerna fastställda av Sveriges Managementkonsulter. Detta innebär i korthet bland annat att vi betraktar all information som vi erhåller i uppdragen som konfidentiell.
Vi lägger oss vinn om att inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.
Vi redovisar alla kostnader och låter eventuella underleverantörer som till exempel konferensanläggningar fakturera uppdragsgivaren direkt i syfte att vara transparenta när det gäller arvoden och finansiella intressen.
Vi visar ett professionellt förhållningssätt genom att endast acceptera uppdrag som vi har kompetens och resurser att utföra, och i utförandet beaktar vi såväl egen som uppdragsgivarens jämlikhets/mångfaldsplaner.
Innan vi accepterar ett uppdrag lägger vi stor vikt vid att precisera förutsättningarna. Detta handlar bland annat om att säkerställa att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning och leverabler, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler.
Om Sententia Management av någon anledning vill anlita underkonsult eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, ska uppdragsgivaren informeras om detta och Sententia Management i förväg få uppdragsgivarens godkännande. Sententia Management svarar då också för att anlitad underkonsult följer såväl Sententia Managements värderingar som dessa etiska riktlinjer.

Läs fullständiga etiska riktlinjer här