L – öppet Ledarutvecklingsprogram

”- Jag har särskilt uppskattat att programmet, handledarna och gruppen har hjälpt mig framåt. I min handlingsplan skrev jag att jag ville bli säkrare i min roll som ledare. Jag har nått det målet. Tack till er, till gruppen och till mig själv. Jag har blivit utmanad, blivit introducerad till nya tankar och förhållningssätt. Jag är mer medveten nu, om både andra människor och om mig själv.
-Tack för att ni varit så öppna. Det har varit lärorikt för mig.

Pernilla Linder Teamleader Verisure

 

 

L – Sententias öppna Ledarutvecklingsprogram 

Bakgrunden till programmets uppkomst var förfrågan från flera kunder som saknade egna interna ledarutvecklingsprogram. De frågade om vi på Sententia kunde designa ett öppet program för att möta deras utvecklingsbehov inom ledarskapsområdet – det blev L! Programmet vänder sig till nya chefer och projektledare, men även till mer erfarna chefer som vill repetera och utmana vedertagna teorier.

Under seminarierna utvecklar du din effektivitet som ledare och gruppmedlem, med nära anknytning till verkligheten i din organisation. Du möter också ledare inom andra branscher och utbyter värdefulla erfarenheter. Genom att utvärdera resultaten fortlöpande skapar vi förutsättningar för en levande process med delaktighet, engagemang och anpassning efter deltagarnas lärbehov. Din aktiva medverkan är viktig och därför är antalet deltagare begränsat till tolv.

Datum fastställs när vi har tillräckligt många deltagare. Du kan anmäla ditt intresse till info@sententia.se. Under 2018 är priset 27 000:‐ exkl. moms plus internatkostnad.

Innehåll & upplägg

 • Kurstillfälle 1
  Detta tillfälle syftar till att skapa ett gynnsamt och tryggt inlärningsklimat i gruppen, att ge deltagaren egna upplevelser och förståelse av
  processer som sker i arbetsgrupper. Vi studerar och reflekterar bland annat:
  - Gruppers utveckling,
  - Värderingar och hur de påverkar våra val,
  - Lär oss att ge och ta feedback,
  - Samtalsträning samt
  - Personliga handlingsplaner.
  Deltagaren får hemuppgifter som utvecklar såväl organisationen som deltagaren mellan internaten.
 • Kurstillfälle 2
  Huvudsyftet med detta tillfälle är främst att öka insikten om människors olikheter, förståelsen för olika människors grundbehov,
  kommunikations‐stilar samt konfliktstilar. Vi använder beteendeinstrumentet IDI för detta arbete.
  - Vi arbetar med IDI‐instrumentet,
  - Vi utvecklar vår adaptability,
  - Granskar deltagarens konfliktstil samt
  - Tränar konfliktlösning.
  Deltagarna tar med egna ”case” kring konflikter och svåra samtal som leder till aktiva handlingar i vardagen. Även i detta block upprättas
  personliga handlingsplaner för träning i mellanperioden.
 • Kurstillfälle 3
  Sista internatet syftar till att synliggöra den egna utvecklingen under programmet, samt fortsatta utvecklingsområden. Tillsammans drar vi erfarenheter av deltagarnas olika insikter och upptäckter avseende ledarskap. Vi fortsätter arbetet med:
  - Samtalsträning,
  - Uppföljning av den träning som pågått i deltagarens vardag mellan blocken samt
  - Arbetar med genusfrågor.
  För att ytterligare stödja deltagarens möjligheter att införliva nyvunna insikter och erfarenheter i vardagen deltar varje deltagares närmaste chef under dag 1 vid detta internat.

För mer information, kontakta thornblad@sententia.se

För utskrift, klicka här